hamburger
Menu
Kategorie
Kategorie
Książki - wyszukiwanie
Książki
Zabawki
Puzzle
Gry planszowe
Audiobooki
Muzyka
Filmy

Regulamin kart podarunkowych

§ 1. Definicje
Wydawcą kart podarunkowych Bonito jest sklep internetowy Bonito prowadzony przez spółkę:
Bonito.pl Sp. z o.o.
ul. Komandosów 1/3, 32-085 Modlniczka
NIP: 6762400623, REGON: 120954264, KRS: 0000593375
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 1 698 000,00 zł
SŁOWNICZEK:
Karta Podarunkowa Bonito – nośnik elektronicznego bonu towarowego wydawanego na okaziciela. Uprawnia on Posiadacza do dokonywania zakupów w sklepie internetowym lub w aplikacji Bonito. Karty Podarunkowe Bonito mają nominały wynoszące odpowiednio: 50 zł, 100 zł, 200 zł.
Sklep internetowy, aplikacja – elektroniczne platformy wydawcy (strona internetowa, aplikacja), za których pośrednictwem Nabywca kupuje produkty z oferty sklepu.
Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która na rzecz Wydawcy dokonuje przekazania środków pieniężnych (gotówką, kartą, przelewem bankowym lub poprzez system szybkich płatności online) w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Bonito.
Użytkownik – osoba dysponująca Kartą Podarunkową Bonito..
Towary, produkty – asortyment oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym lub w aplikacji Bonito.
Aktywacja – aktywacja Karty Podarunkowej Bonito dokonywana jest w chwili zakupu karty przez Nabywcę.
§ 2. Warunki ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej Bonito.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Bonito, a następnie przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym i w aplikacji Bonito.
 3. Karta Podarunkowa Bonito nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani kartą płatniczą.
 4. Data ważności karty oraz jej nominał są wydrukowane na Karcie Podarunkowej Bonito.
 5. Karta Podarunkowa Bonito nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 6. Po wydaniu Karty Podarunkowej Bonito Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jej utratę, uszkodzenie lub zniszczenie.
 7. Karta Podarunkowa Bonito nie podlega zablokowaniu i zastrzeżeniu.
 8. Realizacja Karty Podarunkowej Bonito będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony.
 9. Nabywca zobowiązany jest to chronienia Karty Podarunkowej Bonito przed zniszczeniem i utratą.
§ 3. Korzystanie z Karty Podarunkowej Bonito
 1. Karta Podarunkowa Bonito upoważnia do wielokrotnej transakcji z jej użyciem.
 2. Płatność Kartą Podarunkową Bonito następuje poprzez wpisanie kodu z Karty znajdującego się pod zdrapką podczas składania zamówienia drogą elektroniczną w sklepie internetowym lub w aplikacji Wydawcy.
 3. W przypadku, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż nominał Karty, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy ceny na rzecz Wydawcy. Dopłaty dokonać można gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym, szybkimi płatnościami online lub inną formą płatności akceptowaną w sklepie internetowym lub w aplikacji Wydawcy.
 4. W przypadku, gdy cena Towaru nabywanego za pomocą Karty będzie niższa niż nominał Karty, Wydawca nie wydaje różnicy. Pozostałe środki można wykorzystać przy kolejnej transakcji.
 5. Wydawca może odmówić realizacji Karty Podarunkowej Bonito w przypadku:
  – upływu terminu ważności Karty;
  – uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie;
  – braku technicznej możliwości realizacji Karty, a w szczególności braku możliwości uzyskania połączenia z systemem teleinformatycznym Wydawcy. W tym przypadku realizacja karty będzie możliwa po ustaniu ww. przeszkody.
 6. Dostępne na Karcie Podarunkowej Bonito środki pieniężne nie podlegają oprocentowaniu.
 7. Środki na Karcie niewykorzystane przez Użytkownika przed upływem terminu ważności Karty, stanowią przychód Wydawcy.
§ 4. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Kart Podarunkowych Bonito dostępny jest na stronie internetowej Wydawcy.
 2. Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych Bonito, wad zakupionych Towarów lub związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) za pośrednictwem sklepu internetowego lub aplikacji Bonito, będą rozpatrywane zgodnie z § 6 i § 7 Regulaminu sklepu internetowego Bonito dostępnego na stronie internetowej Wydawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, szczególnie dotyczących nabywania Towarów w sklepie internetowym lub aplikacji Bonito, stosuje się Regulamin Sklepu internetowego Bonito dostępny na stronie internetowej Wydawcy.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany dotyczące aktywnych Kart Podarunkowych Bonito nie mogą ograniczać nabytych praw związanych z ich wydaniem.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu Użytkownikom zmienionego Regulaminu na stronie internetowej wydawcy.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2022 roku.
Wróć do góry