hamburger
Menu
Kategorie
Kategorie
Wyszukaj książkę, grę, puzzle, zabawkę
Książki
Zabawki
Puzzle
Gry planszowe
Audiobooki
Muzyka
Filmy

Kalendarz premier z dnia 2018.12.28

Poniżej znajduję się lista książek oraz innych produktów, które ukazały się tego dnia, czyli w piątek 28 grudnia 2018 roku. Na pierwszym miejscu znajduje się Listy do Tesaloniczan (praca zbiorowa), na drugim Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego (Magdalena Sieniuć ). Kolejny produkt to Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej (Słowikowski Michał) oraz Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych (Jan Michalak ).
1
Listy do Tesaloniczan - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Listy do Tesaloniczan
Dostępny
8 szt.

Listy do Tesaloniczan Apostoła Pawła stają się w Nowym Przekładzie Dynamicznym lekturą jeszcze bardziej fascynującą, Prosty, komunikatywny język przekładu, unikający niezrozumiałych dziś archaizmów, oraz merytoryczne komentarze pozwalające lepiej rozumieć przesłanie listów, czyniąc lekturę tych niełatwych przecież w odbiorze tekstów Pawła prawdziwą duchową przyjemnością. Jest to lektura niezwykle wciągająca, tym bardziej, że Apostoł uchyla przed nami rąbka czekającej nas wszystkich tajemnic przyszłości.

9,00 zł
6,99 zł

Rabat 22,3%
oszczędzasz 2,01 zł

1 osoba kupiła
2
Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowe...
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.06.09

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi pozycję jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym i zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jakie ważne względy zdecydowały o tak szczególnym ukształtowaniu owej pozycji procesowej jednostki w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego. Ustawodawca, kształtując tę pozycję, posłużył się bowiem formułą odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w powyższych postępowaniach, dopuszczając tym samym możliwość obniżenia standardu pozycji procesowej jednostki w tych postępowaniach. Rozprawa jest pierwszym w polskiej literaturze opracowaniem monograficznym na ten temat. Książka zawiera wyniki badań naukowych przeprowadzonych w obszarze prawa administracyjnego procesowego, w których uwzględniono rozwiązania przyjęte w dotychczasowej ustawie o stopniach i tytule naukowym z 2003 r. oraz w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r., nazywanej „Konstytucją dla Nauki” (ustawą 2.0). Jednocześnie krytyce zostały poddane rozwiązania skutkujące ograniczeniem uprawnień procesowych jednostki w przedmiotowych postępowaniach, przyjęte w przepisach przejściowych zawartych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Publikacja jest adresowana do osób biorących udział w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego, zwłaszcza pracowników naukowych, a także do organów uczelni, sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz do studentów i doktorantów.

49,90 zł
42,91 zł
Powiadomienie

Rabat 14,0%
oszczędzasz 6,99 zł

3
Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.11.13

Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii. Podstawą jego wyodrębnienia są: bezpośrednie związki z obozem władzy - faktycznym ośrodkiem podejmowania decyzji politycznych w obrębie danego systemu politycznego i udział w procesie stabilizowania reżimu autorytarnego. Ten typ partii autorytarnych jest wewnętrznie zróżnicowany, co wynika z rzeczywistego wkładu partii w stabilizację systemu autorytarnego i stopnia ich instytucjonalizacji, w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, przede wszystkim w obszarze autonomii decyzyjnej i systemowości. W związku z tym wyodrębnić można typ partii dominującej i ?partii władzy?. Jedna Rosja w ciągu 15 lat swego istnienia nie nabrała wyraźnych cech typu idealnego partii dominującej. Zdecydowanie bliżej było jej w omawianym okresie do typu idealnego ?partii władzy?, mimo że różniła się dość wyraźnie od ?partii władzy? istniejących w rosyjskim systemie politycznym w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Biorąc pod uwagę stopień jej instytucjonalizacji i zakres faktycznie sprawowanych przez nią funkcji, można przyjąć, że mamy w jej przypadku do czynienia z dominującą ?partią władzy?.

54,90 zł
47,21 zł
Powiadomienie

Rabat 14,0%
oszczędzasz 7,69 zł

4
Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek gie...
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.02.14

Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i kompleksowe zbadanie zagadnienia jakości informacji w raportach obowiązkowych i dobrowolnych sporządzanych przez spółki giełdowe. Przedstawiono w niej analizę determinant jakości informacji i konsekwencji wynikających z jej zróżnicowani a, a także charakterystykę i krytyczną ocenę naukowych metod badania jakości informacji finansowych i niefinansowych oraz formy ich prezentacji. Publikacja zawiera wyniki badań własnych autora na temat determinant kształtujących jakość informacji w raportach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z zastosowaniem trzech metod: nietypowych składników memoriałowych, wskaźnika jakości informacji niefinansowych o modelu biznesu i wskaźnika rozbieżności wykresów. Na podstawie rozważań i wyników analiz zasugerowano nowe kierunki badań. Ważnym aspektem pracy jest refleksja nad znaczeniem koncepcji modelu biznesu dla jakości raportów spółek giełdowych oraz jej konsekwencje dla systemu informacyjnego rachunkowości. Książka jest skierowana do badaczy i studentów zainteresowanych zagadnieniem jakości informacji, a także do księgowych, specjalistów rachunkowości zarządczej, biegłych rewidentów, przedstawicieli instytucji stanowiących standardy sprawozdawczości i nadzorujących rynki finansowe, którzy na co dzień mają wpływ na jakość informacji zawartych w raportach przedsiębiorstw.

44,90 zł
38,61 zł
Powiadomienie

Rabat 14,0%
oszczędzasz 6,29 zł

5
Zmieniając siebie - zmieniam świat - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Zmieniając siebie - zmieniam świat
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.06.21

Publikacja jest poświęcona analizie twórczości i filozofii pisarstwa Glorii E. Anzaldúy - znanej amerykańskiej pisarki meksykańskiego pochodzenia. Interdyscyplinarny charakter monografii wynika z tego, że wpisuje się ona zarówno w nurt badań nad Pograniczem (Border studies), studia amerykanistyczne, postkolonialne, jak i gender oraz queer studies. Poruszane są w niej ważne problemy społeczne, polityczne i kulturowe dotyczące mniejszości latynoskiej w USA, a przy tym zwraca się uwagę na walory literackie omawianych utworów. Dużą wartość książki stanowią tłumaczenia wierszy oraz fragmentów jej epokowego dzieła Borderlands/La Frontera dokonane przez Autorkę, ponieważ dotąd w Polsce nikt nie podjął się przekładu twórczości Anzaldúy. Pomimo obszernej tematyki jest to pozycja napisana językiem zwięzłym i konkretnym, unikalna ze względu na bardzo szeroki krąg potencjalnych odbiorców, którymi mogą być studenci i studentki filologii obcych, studiów międzynarodowych, historii i studiów genderowych; pracownicy naukowi tych dyscyplin; czytelnicy zainteresowani interdyscyplinarnymi badaniami humanistycznymi, tematyką gender czy literaturą mniejszości. Ponadto warto zauważyć, że na polskim rynku wydawniczym brakuje jakichkolwiek materiałów dotyczących Glorii E. Anzaldúy, a w piśmiennictwie światowym nie powstała dotąd monografia jej poświęcona - liczne artykuły dotykające tej tematyki są rozproszone w książkach i periodykach naukowych.

39,90 zł
34,31 zł
Powiadomienie

Rabat 14,0%
oszczędzasz 5,59 zł

6
Wizerunek władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Wizerunek władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Schol...
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.09.01

Prezentowana książka poświęcona została odtworzeniu i analizie obrazu cesarzy bizantyńskich (od Teodozjusza II do Maurycjusza) w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka, bizantyńskiego historyka Kościoła z VI w. Dla Autora na obraz cesarzy składa się zarówno bezpośredni ich opis (charakteru, wad, zalet, wyglądu zewnętrznego etc.), jak i opis pośredni – poprzez przedstawienie prowadzonej przez nich polityki, a także zachodzących w czasach ich rządów wydarzeń, które Ewagriusz mógł uważać za skutki ich panowania. Książka nie tylko wzbogaca naszą wiedzę na temat Ewagriusza Scholastyka, jego pisarskiego warsztatu i literackich inspiracji, ale stanowi również interesującą panoramę dziejów wschodniej części imperium rzymskiego w V-VI w. „Charakteryzując pracę wypada podnieść jeszcze jeden cenny aspekt metodologii badań. Kazimierz Ginter to uczony zaliczający się do pokolenia chętnie sięgającego po nowoczesne narzędzia pracy naukowej i wzbogacającego warsztat badawczy historii późnoantycznej. Analizując teksty sięgnął po narzędzie pozwalające identyfikować miejsca zbieżne i wskazywać ich proweniencję (w ramach Thesaurus Linguae Graecae), co umożliwiło mu ustalenie powiązań podstawowego źródła z innymi tekstami antycznymi i bizantyńskimi. Jestem przekonany, że praca Kazimierza Gintera (...), ukazująca postać i dzieło Ewagriusza z nowej perspektywy zasługuje na opublikowanie”. – prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński

49,90 zł
42,91 zł
Powiadomienie

Rabat 14,0%
oszczędzasz 6,99 zł

7
Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investig...
Dostępny
3 szt.

El presente volumen contiene 25 artículos cuya publicación es fruto de la colaboración entre el Área de Estudios Hispánicos de la Universidad Marie Curie-Skłodowska de Lublin, el Departamento de Filología Románica de la Universidad Católica de Lublin juan Pablo li, y el Departamento de Filología Espanola de la Universidad de Łódź. Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación muestra en sus páginas la diversidad de enfoques metodológicos y de cuestiones que ocupan actualmente a los lingüistas hispanistas en Polonia. Las contribuciones atanen a los diferentes niveles de análisis de la lengua: fonético-fonológico, morfo-sintáctico, léxico-semántico, amén de estudios de índole pragmática. Los artículos versan sobre temas relacionados con la lengua espanola tan variados como la morfosintaxis verbal, los usos lingüísticos en los medias de comunicación, el estudio del lenguaje jurídico, las variedades del espanol de América, la didáctica del espanol como lengua extranjera (ELE), la fraseología, la variación diacrónica, los estudios contrastivos.

39,90 zł
34,31 zł

Rabat 14,0%
oszczędzasz 5,59 zł

8
Od Piotra do Franciszka - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Od Piotra do Franciszka
Dostępny
3 szt.

Papież jest zastępcą Jezusa Chrystusa na ziemi. Jest biskupem Rzymu, zwierzchnikiem Kościoła katolickiego oraz państwa Watykan. Pierwszym papieżem był św. Piotr Apostoł, który władzę „kluczy” otrzymał od samego Chrystusa. W historii Kościoła, aż do obecnego papieża Franciszka, było ich 266. W tym leksykonie zostały zaprezentowane ich portrety bez retuszu i tajemnic, pełne prawdziwych historii i anegdot.

36,90 zł
31,37 zł

Rabat 15,0%
oszczędzasz 5,53 zł

9
Jezu, przyjdź do mojego serca! Modlitwy przyjęcia komunii duchowej - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Jezu, przyjdź do mojego serca! Modlitwy przyjęcia komunii duchowej
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.01.04

Broszurka tłumaczy, w jaki sposób przyjmować komunię duchową oraz podaje konkretne schematy i modlitwy.

5,20 zł
4,99 zł
Powiadomienie

Rabat 4,0%
oszczędzasz 0,21 zł

10
Współczesna powieść niemieckojęzyczna - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Współczesna powieść niemieckojęzyczna
Dostępny
5 szt.

Wprowadzenie do współczesnej - publikowanej po 2000 roku - powieści w języku niemieckim ma na celu sprowokowanie pytań o to, dlaczego w czasie przepojonym mitem „Nowego” nie wybuchły istotne literackie rewolucje, dlaczego kolejne generacje piszących nie dostarczyły dystynktywnych cech dla zjawisk literackich, dlaczego tak niezręcznie jest dziś mówić o epokach, tradycji, innowacji, epigonach i awangardzie, dlaczego wreszcie wzmożonej aktywności literackiej towarzyszą rozbieżne oczekiwania, nierzadko również dezorientacja czytelników. Intensywna produkcja i recepcja powieści spod znaku dyskursywnego pluralizmu zachęca do ujęcia relatywistycznego, w którym kwestiami centralnymi będą nie tylko wyrazista periodyzacja, autorki i autorzy, poetyka dzieł i stabilna genologia, ale także hierarchia pola literackiego, dynamika gatunków, sposoby czytania i klasyfikacji tekstów, oczekiwania recepcyjne, strategie wydawnicze, stanowiska krytyczne oraz tematy podejmowane przez współczesną powieść.

45,00 zł
32,85 zł

Rabat 27,0%
oszczędzasz 12,15 zł

11
Extended Museum in Its Milieu - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Extended Museum in Its Milieu
Dostępny
7 szt.

The seminar organised in Wilanów on 16-17 May 2017 by ICOM Europe and ICOM Poland entitled Planning an extended museum: cultural & natural heritage ? society ? economy ? land & townscape, was the result of one of the most important ICOM resolutions, ?The Responsibility of Museums Towards Landscape?, adopted by ICOM General Assembly in Milan on 9 July 2016. In the wake of this resolution, its originators and editors were invited to the UNESCO High Level Forum of Museums in Shenzhen, China, where, in turn, the Shenzhen Declaration on Museums and Collections was adopted. For the first time, the role of museums in the process of protecting the surrounding heritage of any nature was emphasised so strongly. On the basis of the recommendations, a concept emerged of treating museums as institutions forging active, bilateral relationships with their milieu, which, in the process, become centres of expert knowledge in the scope of their specialties in interests. This knowledge, in turn, is the starting point for building permanent protective competences aiming at the protection of the presentation of the most precious artefacts, natural phenomena and human heritage, education about them and studies of them. Dorota Folga Januszewska Dorota Folga Januszewska

39,00 zł
28,47 zł

Rabat 27,0%
oszczędzasz 10,53 zł

12
Notatnik Lux On Twoje dni - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Notatnik Lux On Twoje dni
Szaron
Niedostępny
Brak

Dziennik w mocnej, zintegrowanej oprawie to idealna przestrzeń dla tych, którzy uwielbiają notować swoje przemyślenia, modlitwy i rozważania. Jedyny z tak dużą ilością kartek (240 stron) posłuży przez długi czas. Każda strona została opatrzona wersetami ze Sowa Bożego.

17,00 zł
13,99 zł
Powiadomienie

Rabat 17,7%
oszczędzasz 3,01 zł

13
Shimmer & Shine. Baw się, koloruj, naklejaj. Tom 10 - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Shimmer & Shine. Baw się, koloruj, naklejaj. Tom 10
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.08.18

Magazyn o siostrach bliźniaczkach – dżinnach Shimmer i Shine – przyjacielskich bohaterkach popularnego serialu animowanego dla dzieci, które są zawsze gotowe, by pomóc innym w potrzebie. Siostry mają magiczną moc i potrafią spełnić trzy życzenia w ciągu jednego dnia. W książce na małych czytelników czekają baśniowe przygody, zadania, łamigłówki oraz kolorowe naklejki.

8,90 zł
6,99 zł
Powiadomienie

Rabat 21,5%
oszczędzasz 1,91 zł

14
Torque. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Torque. CD
Torque, Mystic Production
Dostępny
13 szt.

44,90 zł
41,31 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 3,59 zł

15
Radioakt One. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Radioakt One. CD
Radioaktivists, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.03.24

1. Radioactive 2. Raiders 3. Skin and bones 4. Sinner 5. Reach out 6. Lovers 7. I want you 8. Sense of destruction 9. Pieces of me 10. Leere

68,90 zł
63,39 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

16
Resilient. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Resilient. CD
Nachtmystium, Mystic Production
Dostępny
9 szt.

1. Intro 2. Resilient 3. Silver Lanterns 4. Desert Illumination

47,90 zł
44,07 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 3,83 zł

17
Black Somnia. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Black Somnia. CD
Eye Of Nix, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.03.24

1. Wound and scar 2. Fear's ascent 3. A curse 4. Lull 5. Toll on 6. A hideous visage

53,90 zł
49,59 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,31 zł

18
Stone Dress LP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Stone Dress LP. Winyl
Ruby Throat, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.12.11

1.Stone Dress 2.Swan and the Minotaur 3.Also Elizabeth, Daughter of the Above 4.Dog Song 5.Bus Stop on Holloway Road 6.Beneath My Undress 7.In the Arms of Flowers 8.Marybell (Rides into Town on a Pig) 9.Rake 10.Billows Her Skirt 11.Hu'U 12.Ghost Boy 1.Artic Fox 2.Salto Angel 3.O'Doubt O'Stars 4.House of Thieves 5.Barebaiting 6.Out of Black Cloud Came a Bird 7.{}

97,90 zł
90,07 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 7,83 zł

19
Unforgettable LP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Unforgettable LP. Winyl
Peluche, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.12.11

1.Gorillas 2.Scared After All (Touch My Body) 3.To Be a Bird 4.Sweet Child 5.I See the Light On 6.Unforgettable 7.Figure Me Out 8.Keep Making Me Happy 9.Is It Gonna Rain 10.Brzda, Pt. 2

97,90 zł
90,07 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 7,83 zł

20
Dialogue Series. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Dialogue Series. CD
Fufanu, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.12.11

1.Labels 2.Listen to Me 3.Hourglass 4.Chop Chop 5.Pick It Up 6.Typical Critical 7.One Too Many 8.Crystal & Gold 9.Nine Twelve 10.My New Trigger

53,90 zł
49,59 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,31 zł

21
Meditations I-II-III. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Meditations I-II-III. CD
Foxtrott, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.12.11

Dysk: 1 1. Intuition 2. Wait 3. Where Love Abounds 4. Better With You 5. Melting Woods 6. For As Long As 7. Wide Awake 8. Deliver 9. Take Me I'm Here 10. Better With You (Instrumental Version) 11. Take Me I'm Here (Instrumental Version) 12. Where Love Abounds (Instrumental Version)

53,90 zł
49,59 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,31 zł

22
Stone Dress. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Stone Dress. CD
Ruby Throat, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.12.11

1.Stone Dress 2.Swan and the Minotaur 3.Also Elizabeth, Daughter of the Above 4.Dog Song 5.Bus Stop on Holloway Road 6.Beneath My Undress 7.In the Arms of Flowers 8.Marybell (Rides into Town on a Pig) 9.Rake 10.Billows Her Skirt 11.Hu'U 12.Ghost Boy 1.Artic Fox 2.Salto Angel 3.O'Doubt O'Stars 4.House of Thieves 5.Barebaiting 6.Out of Black Cloud Came a Bird 7.{}

53,90 zł
49,59 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,31 zł

23
Metal Fire & Ice. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Metal Fire & Ice. CD
Metalian, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.12.30

1.Intromental 2.Metal .Fire & Ice 3.Nightmare 4.Into The Unknown 5.The Traveller 6.Evel Knievel 7.Warrior

79,90 zł
73,51 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 6,39 zł

24
Merchants Of Light. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Merchants Of Light. CD
Big Big Train, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.01.29

1.Folklore Overture (Live) 2.Folklore (Live) 3.Brave Captain (Live) 4.Last Train (Live) 5.London Plane (Live) 6.Meadowland (Live) 7.A Mead Hall in Winter (Live) 1.Experimental Gentlemen Part Two (Live) 2.Swan Hunter (Live) 3.Judas Unrepentant (Live) 4.The Transit of Venus Across the Sun (Live) 5.East Coast Racer (Live) 6.Telling the Bees (Live) 7.Victorian Brickwork (Live) 8.Drums and Brass (Live) 9.Wassail (Live)

79,90 zł
73,51 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 6,39 zł

25
Live At The Citadel. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Live At The Citadel. CD
RJG & The Enid, Mystic Production
Dostępny
20 szt.

1.Mayday Galliard 2.Ondine 3.When the World is Full 4.Death the Reaper 5.Mirror of Love 6.Cortege 7.Humouresque 8.Spring 9.Fand 10.Chaldean Crossing

68,90 zł
63,39 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

26
In Flight. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
In Flight. CD
Damanek, Mystic Production
Dostępny
20 szt.

1.Ragusa 2.Skyboat 3.The Crawler 4.Moon-Catcher 5.The Crossing 6.Beg Eastern Pt1 - Cruel Skies 7..Big Eastern Pt2 - The Shaking Earth 8.Big Eastern Pt3 - A Life In Chinatown

68,90 zł
63,39 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

27
Will. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Will. CD
Special Providence, Mystic Production
Dostępny
7 szt.

1.Akshaya Tritiya 2.Irrelevant Connotations 3.A Magnetic Moment 4.Will 5.Neptunian Pyramid Chill 6.Slow Spin 7.The Rainmaker 8.Mos Eisley 9.The Ancient Cosmic Bubble 10.Distand Knowledge

68,90 zł
63,39 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

28
More Than A Dream. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
More Than A Dream. CD
Unitopia, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.12.01

1.Common Goal 2.Fate 3.Justify 4.Take Good Care 5.Ride 6.More Than a Dream 7.Slow Down 8.Lives Go 'round 9.Still Here

116,90 zł
107,55 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 9,35 zł

29
The Bridge Show Live At The Union Chapel Br. Blu-ray - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
104,90 zł
96,51 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 8,39 zł

30
Dark Matter. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Dark Matter. CD
Iq, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2023.02.19

59,90 zł
55,11 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,79 zł

31
The Hysterical Hunt. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
The Hysterical Hunt. CD
Lemuria, Mystic Production
Dostępny
5 szt.

1.Prologue (The Land of the Beast) 2.A Plague Upon the Land 3.The Hysterical Hunt 4.Between Man and Wolf 5.As Darkness Falls 6.Of Winter and Hell [Explicit] 7.A Secret Life 8.Deceptive Hibernation 9.An Elusive Monster 10.Endgame (The Impending Truth) 11.Epilogue (Before the Dawn) 12.A Dream That Never Came

59,90 zł
55,11 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,79 zł

32
Second Brightest Star. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Second Brightest Star. CD
Big Big Train, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.12.10

59,90 zł
55,11 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,79 zł

33
On Track. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
On Track. CD
Damanek, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.06.24

1.Nanabohzo And The Rainbow 2.Long Time, Shadow Falls 3.The Cosmic Score 4.Believer-Redeemer 5.Oil Over Arabia 6.Big Parade 7..Madison Blue 8.Dark Sune

68,90 zł
63,39 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

34
The Wake. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
The Wake. CD
Iq, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2023.01.23

73,90 zł
67,99 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,91 zł

35
Ritual. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Ritual. CD
Oomph!, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2023.03.13

59,90 zł
55,11 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,79 zł

36
Norwegian Fairytales Limited Edition. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
68,90 zł
63,39 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

37
Micro. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Micro. CD
Jinjer, Mystic Production
Dostępny
20 szt.

49,90 zł
45,91 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 3,99 zł

38
Trapped In Chaos. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Trapped In Chaos. CD
Bolt Dust, Mystic Production
Dostępny
6 szt.

59,90 zł
55,11 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,79 zł

39
Slaves Of The Shadow Realm. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
59,90 zł
55,11 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,79 zł

40
Slaves Of The Shadow Realm Limited Edition. CD  +  DVD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Slaves Of The Shadow Realm Limited Edition. CD + DVD
Legion Of The Damned, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.07.21

CD: 1.The Widow´s Breed 2.Nocturnal Commando 3.Charnel Confession 4.Slaves Of The Southern Cross 5.Warhounds Of Hades 6.Black Banners In Flames 7.Shadow Realm Of The Demonic Mind 8.Palace Of Sin 9.Priest Hunt 10.Azazel´s Crown 11.Dark Coronation / Outro DVD: April 28th 2017 Dubai, United Arab Emirates 1.1.Legion Of The Damned 1.2.Diabolist 1.3.Taste Of The Whip January 31st 2011 Graz, PPC, Austria 2.1.Night Of The Sabbath 2.2.Legion Of The Damned 2.3..Sharpnel Rain 2.4Cult Of The Dead October 22nd 2016 Canix, Lottum, The Netherlands 3.1.Legion Of The Damned 3.2.Mountain Wolves Under A Crescent Moon Febr.uary 4th 2011 Munich, Backstage, Germany 4.1.Night Of The Sabbath 4.2.Legion Of The Damned 4.3.Sharpnel Rain 4.4.Cult Of The Dead 4.5.Death's Head March February 6th 2011 Tilburg, 013, The Netherlands 5.1.Killzone 5.2.Pray And Suffer 5.3.Hand Of Darkness 5.4.Son Of The Jackal March 2nd 2012 Leizig, Hellraiser, Germany 6.1.Legion Of The Damned 6.2.Death's Head March 6.3.Bleed For Me 6.4.Pray And Suffer

92,90 zł
85,47 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 7,43 zł

41
Malevolent Rapture Sons Of The Jackal. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Malevolent Rapture Sons Of The Jackal. CD
Legion Of The Damned, Mystic Production
Dostępny
13 szt.

Dysk: 1 1. Legion Of The Damned 2. Death's Head March 3. Werewolf Corpse 4. Into The Eye Of The Storm 5. Malevolent Rapture 6. Demonfist 7. Taste Of The Whip 8. Bleed For Me 9. Scourging The Crowned King 10. Killing For Recreation 11. Dead Man Walking 12. The Vow Of Retaliation 13. Parasite 14. Killing Breed 15. Creatures Of The Night Dysk: 2 1. Son Of The Jackal 2. Undead Stillborn 3. Avenging Archangel 4. Death Is My Master (Slay For Kali) 5. Sepulchral Ghoul 6. Seven Heads They Slumber 7. Infernal Wrath 8. Atomicide 9. Ten Horns Arise 10. Diabolist

68,90 zł
63,39 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

42
Metallum Nostrum Limited Edition. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
68,90 zł
63,39 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

43
John Garcia And The Band Of Gold Limited Edition. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
John Garcia And The Band Of Gold Limited Edition. CD
John Garcia, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2023.03.13

68,90 zł
63,39 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

44
Grimspound. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Grimspound. CD
Big Big Train, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.08.20

1.Brave Captain 2.On the Racing Line 3.Experimental Gentlemen 4.Meadowland 5.Grimspound 6.The Ivy Gate 7.A Mead Hall in Winter 8.As the Crow Flies

68,90 zł
63,39 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

45
The End Of Chaos. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
The End Of Chaos. CD
Flotsam And Jetsam, Mystic Production
Dostępny
18 szt.

59,90 zł
55,11 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,79 zł

46
Feel The Blade Cult Of The Dead. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Feel The Blade Cult Of The Dead. CD
Legion Of The Damned, Mystic Production
Dostępny
9 szt.

1.Nuclear Torment 2.Nocturnal Predator 3.Slaughtering The Pigs 4.Slut Of Sodom 5.Feel The Blade 6.Expire 7.Warbeast 8.Disturbing The Dead 9.Obsessed By The Grave 10.Reaper's Call 11.Last Command 12.Mask Of Terror 13.Chronic Infection 1.Sermon Of Sacrilege (Intro) 2.Pray & Suffer 3.Black Templar 4.House Of Possession 5.Black Wings Of Yog-Sothoth 6.Cult Of The Dead 7.Necrosophic Blessing 8.Enslaver Of Souls 9.Solar Overlord 10.Lucifer Saviour 11.The Final Godsend

68,90 zł
63,39 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,51 zł

47
Paradoksy dla niepoprawnych dzieci. Eklektyczna encyklopedia - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Paradoksy dla niepoprawnych dzieci. Eklektyczna encyklopedia
Dostępny
2 szt.

Na tę książkę składają się myśli, wypowiedziane w różnych sytuacjach przez różnych ludzi.

28,50 zł
19,99 zł

Rabat 29,9%
oszczędzasz 8,51 zł

48
High School Musical. Rocznik East High - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
High School Musical. Rocznik East High
Dostępny
2 szt.

Masz szansę poznać jeden rok z ekscytującego życia Dzikiego Kota z East High. Dowiedz się, kto został klasową parą i najlepszym sportowcem, a kto najprawdopodobniej osiągnie sukces. Zajrzyj za kulisy, na boisko do koszykówki i do klas, w których uczą się twoi ulubieni bohaterowie High School Musical. Znajdziesz tu wyjątkowe zdjęcia Troya, Gabrielli, Sharpay, Ryana, Chada i Taylor oraz mnóstwo zapierających dech w piersiach historii. Z Rocznikiem East High w ręku nie przegapisz niczego, co zdarzyło się w najfajniejszym roku od powstania szkoły!

34,90 zł
31,41 zł

Rabat 10,0%
oszczędzasz 3,49 zł

49
Biblia przedszkolaka. Bawię się i uczę. Zabawa z tablicą i kredą - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Biblia przedszkolaka. Bawię się i uczę. Zabawa z tablicą i kredą
Dostępny
2 szt.

Przedstaw dzieciom historię Noego i zaproponuj im naukę przez zabawę z tą śliczną, przystępną książeczką, w której znajdą czarne tablice i kolorową kredę. Małe dzieci mają mnóstwo radości, łącząc przerywane linie w obrazkach, cyferkach i literkach, kolorując rysunki, przechodząc labirynty. Ta książeczka zapewni im twórczą edukacyjną zabawę. Książeczka całokartonowa.

29,50 zł
26,55 zł

Rabat 10,0%
oszczędzasz 2,95 zł

50
Odkryj swoje piękno. Zmień wygląd i życie - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Odkryj swoje piękno. Zmień wygląd i życie
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.02.17

Chęć zmiany może pojawić się w każdej chwili, w dowolnym wieku. Może wynikać z nieudanego związku, zerwania, ciąży, utraty wagi lub przytycia. Może nie chcesz przeprowadzać generalnego „remontu”, a jedynie wprowadzić kilka poprawek w swoim wizerunku. Książka ta nie zawiera planu odchudzania się czy zestawu ćwiczeń. Nie znajdziesz w niej szybkich rozwiązań. Za to zabierze Cię w podróż życia, w której krok po kroku razem z Ceril Campbell dowiesz się, w jaki sposób każda kobieta może poczuć się wyjątkowa, niezależnie od wagi, figury i rozmiaru. Ceril Campbell to stylistka gwiazd i konsultantka do spraw wizerunku (www.cerilcampbell.com). Pracowała z gwiazdami sportu i członkami rodzin królewskich. Miała wstęp za kulisy wielkich pokazów mody i myszkowała po szafach celebrytów. Jej klientami byli Ringo Starr, Jane Seymour, Darcey Bussell, Anna Kurnikowa, Cat Deeley, Katherine Jenkins i Zara Phillips. Teraz pomaga ludziom zyskać poczucie pewności siebie, wypracować styl i doskonalić się zarówno pod względem osobowościowym, jak i fizycznym. Bazuje na 25 latach doświadczeń we wszystkich dziedzinach mody oraz współpracy z autorytetami w zakresie zdrowia, urody i fitnessu. Zdradzając sekrety gwiazd, oferuje proste, ale niezwykle skuteczne rady, jak wypracować styl i poczucie własnej wartości.

29,90 zł
21,53 zł
Powiadomienie

Rabat 28,0%
oszczędzasz 8,37 zł

51
Panna Wina - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Panna Wina
Dostępny
2 szt.

Panna Wina jest pseudonimem Laury Santiliany, bohaterki wykreowanej podczas internetowego czatu przez tajemniczą szeherezadę, która przez wiele nocy czaruje autora powieści swymi opowieściami. Historia Panny Winy dzieje się współcześnie, w bliżej nieokreślonym kraju Ameryki środkowej. Laura jako 16-latka przystała do gangu. Uwodziła panów w różnych barach i dyskotekach, obiecywała im seks i wystawiała swoim koleżkom, którzy odzierali naiwniaków z forsy. Po roku przestępcy zostają jednak schwytani i postawieni przed obliczem Pana Prawo – Syriusa Aznara, surowego sędziego w autonomicznym, wyspiarskim okręgu Santa Inez. Laura otrzymuje karę chłosty i dwa lata aresztu domowego. Ale niespodziewanie Laura zakochuje się w Syriusie.

35,00 zł
24,50 zł

Rabat 30,0%
oszczędzasz 10,50 zł

52
Jak Wojtek został strażakiem. Audiobook - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Jak Wojtek został strażakiem. Audiobook
Czesław Janczarski, Bellona
Dostępny
206 szt.

W książce Jak Wojtek został strażakiem najbardziej podobał mi się główny bohater Wojtek. Miał marzenie, żeby zostać strażakiem. Wyobrażał sobie, że gra w orkiestrze strażackiej. Był bardzo odważny. Wyniósł z płonącego domu dziecko. Uratował mu życie. Spełnił swoje marzenie i mógł pojechać wozem strażackim, w błyszczącym hełmie na głowie, przez całe Kozie Różki! Czyta: Barbara Wrzesińska. Czas trwania: 14 min.

22,00 zł
17,99 zł

Rabat 18,2%
oszczędzasz 4,01 zł

53
A History of Photography. From 1839 to the Present - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
A History of Photography. From 1839 to the Present
Dostępny
7 szt.

From delivery boy to one of the most important industrialists in history: founder of Kodak George Eastman had a decidedly American career. Upon his death, his house became an international museum of photography and film: to this day, it holds the largest collection of its kind in the world. This volume curates the most impressive images from the collection in an incomparable overview of photographic history.

97,00 zł
54
Męskie Granie 2018. Edycja specjalna, 2 CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Męskie Granie 2018. Edycja specjalna, 2 CD
różni wykonawcy, Polskie Radio
Dostępny
1176 szt.

Seria płytowa „Męskie Granie” jest poświęcona kultowej trasie koncertowej, która organizowana jest od 2010 roku w największych polskich miastach. Najnowszy, dwupłytowy album, stanowi artystyczne podsumowanie tegorocznej edycji tej imprezy. Warto przypomnieć, że osiem spośród dziewięciu dotychczasowych płyt tej serii uzyskało status platyny. Pierwsza część albumu „Męskie Granie 2018” zawiera między innymi niepowtarzalne „zderzenia” muzyczne – zespołu Organek i Kazika, Natalii Przybysz i jej rodziców, Darii Zawiałow i Małgorzaty Ostrowskiej, grupy Lao Che i Dawida Podsiadło oraz utwory z projektów specjalnych – ONA (stworzonego przez zespół Organek i zaproszone artystki) i „Czemu nas tam nie ma?” (w wykonaniu grupy Coma i jej gości). Druga płyta to zapis koncertu Męskie Granie Orkiestra 2018 – projektu stworzonego specjalnie na potrzeby tegorocznej trasy. W tym roku trzon MGO tworzyli: Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło i Kortez. Lista utworów: CD 1: 1. Organek & Kazik – Polska 2. Krzysztof Zalewski – Jak dobrze 3. Krzysztof Zalewski – Przyjdź w taką noc (bonus) 4. Natalia Przybysz & Anna Przybysz & Jacek Przybysz – Dzieci malarzy 5. Natalia Przybysz & Wojciech Waglewski – Przeze mnie 6. Kortez – Z imbirem 7. Coma & Patryk Pietrzak – Proste decyzje 8. Coma – Z poradnika młodego zielarza 9. Daria Zawiałow & Małgorzata Ostrowska – Meluzyna 10. Daria Zawiałow & Małgorzata Ostrowska – Król LuL 11. Lao Che & Dawid Podsiadło – Spółdzielnia 12. L.Stadt & Andrzej Zieliński – Od wschodu do zachodu słońca 13. Organek & ONA & Katarzyna Groniec – Diabeł 14. Organek & ONA & Renata Przemyk & Katarzyna Nosowska – Kochana 15. EABS – Free Witch and No Bra Queen / Sult CD 2: Męskie Granie Orkiestra 2018 wokal: Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło, Kortez 1. Początek 2. Chłopcy 3. Peron 4. Sorry Polsko 5. Keskese 6. Nie mam dla Ciebie miłości 7. Co tak wyje? 8. Minus 10 w Rio 9. Granda 10. Ostatni 11. Andrzej Gołota 12. Wyspa, drzewo, zamek 13. Niezwyciężony 14. Szare miraże 15. Początek (wersja studyjna)

40,00 zł
39,20 zł

Rabat 2,0%
oszczędzasz 0,80 zł

55
Wprowadzenia do niedzielnych i świątecznych liturgii mszalnych - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Wprowadzenia do niedzielnych i świątecznych liturgii mszalnych
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.08.31

Zaprezentowane w książce wprowadzenia do niedzielnych i świątecznych Mszy świętych stanowią wyrafinowany splot wątków biblijno-liturgicznych, zaczerpniętych obficie z przeznaczonej na dany dzień świętej celebracji, a zatem są utkane z najszlachetniejszej przędzy, tej właśnie wytworzonej przy udziale Ducha świętego.

33,00 zł
23,76 zł
Powiadomienie

Rabat 28,0%
oszczędzasz 9,24 zł

56
Mały chłopiec. Szukaj i znajdź - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Mały chłopiec. Szukaj i znajdź
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.03.16

Książka, w której postaci ze znanej serii dla maluchów zachęcają do wspólnego wyszukiwania elementów na ilustracji, znajdowania różnic i wskazywania tego, co nie pasuje. Doskonała i ćwicząca spostrzegawczość zabawa dla najmłodszych.

25,00 zł
19,99 zł
Powiadomienie

Rabat 20,0%
oszczędzasz 5,01 zł

57
Świeczki urodzinowe, pikery (5 sztuk) - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Świeczki urodzinowe, pikery (5 sztuk)
Godan
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.04.25

Komplet świeczek urodzinowych w różnych kształtach: prezenty, baloniki, gwiazdka i tort. Wysokość świeczki z pikerem: około 8.0 cm Cena za 1 opakowanie zawierające 5 świeczek.

7,00 zł
6,99 zł
Powiadomienie

Rabat 0,1%
oszczędzasz 0,01 zł

58
Zeszyt A5 32 Kartki Kratka Shine Interduk 258847, mix wzorów, cena za 1 szt - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
2,99 zł
Powiadomienie
59
Basen Muchomorek - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Basen Muchomorek
Intex
Dostępny
157 szt.

Przedstawiamy uroczy dmuchany basen z daszkiem w kształcie muchomorka, który zachwyci każdego malucha i urozmaici zabawę Grzybek działa jak parasol i chroni przed słońcem, a żywe, piękne kolory zachęcają do radosnego pluskania się pod opieką dorosłych. Miękkie, nadmuchiwane dno zapewnia dziecku wygodę. Dodatkową atrakcją jest mała dmuchana zabawka w kształcie muchomorka. Wymiary basenu po napompowaniu: około 102.0 x 89.0 cm Pojemność: około 45.0 litrów

85,90 zł
81,61 zł

Rabat 5,0%
oszczędzasz 4,29 zł

60
Torebka ozdobna 230x180 Tw Lux Brok biały Fol A 12 - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Torebka ozdobna 230x180 Tw Lux Brok biały Fol A 12
Rozette
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.09.23

46,90 zł
37,52 zł
Powiadomienie

Rabat 20,0%
oszczędzasz 9,38 zł

61
Drewniany sorter z figurami geometrycznymi - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Drewniany sorter z figurami geometrycznymi
Plan Toys
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.06.14

Przedstawiamy sorter w wieczku którego wycięte są trzy kształty – kółko, kwadrat i trójkąt. Zadanie polega na wrzucaniu do skrzyni kolorowych klocków poprzez dziurki o właściwym kształcie. Zabawka pomaga w nauce rozróżniania kształtów i kolorów. Wymiary: 15.3 x 15.3 x 10.4 cm

180,10 zł
156,69 zł
Powiadomienie

Rabat 13,0%
oszczędzasz 23,41 zł

62
Nerf Elite. Wyrzutnia Rukkus ICS-8 - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Nerf Elite. Wyrzutnia Rukkus ICS-8
Hasbro
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.10.06

Przygotuj się na piorunujący strzał z nową wyrzutnią Rukkus ICS-8! Ten bojowy miotacz zawiera 8-strzałkowy magazynek, który samoistnie pobiera strzałki i umieszcza je wewnątrz wyrzutni. Dzięki tej rewolucyjnej technologii możecie przeładowywać miotacz, nie wyciągając z niego magazynku. Załaduj 8 strzałek, przeładuj wyrzutnię i pociągnij za spust, by posłać strzałkę w kierunku obranego celu. Pompuj wyrzutnię, aby posłać strzałki jedną za drugą – ognia! Zawartość zestawu: • wyrzutnia Rukkus ICS-8, • 8 strzałek Elite.

103,08 zł
92,77 zł
Powiadomienie

Rabat 10,0%
oszczędzasz 10,31 zł

63
Transformers. Figurki Botbots, mix wzorów - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Transformers. Figurki Botbots, mix wzorów
Hasbro
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.12.15

Gdy odłamek Energonu rozbił się wewnątrz supermarketu, przedmioty codziennie użytku nabrały życia! Tak powstały Botboty! Zaskocz niczego niespodziewających się znajomych, zmieniając przedmioty codziennego użytku w przeurocze BotBoty. Poznaj zwariowany świat BotBotów, odkrywając coraz to nowsze serie, wśród nich: Cukrowe Spięcie, Toaletowe Jednostki, Technolaki, Muzykowcy, Plecakowa Brygada czy Narzędziaki. Uwaga. Mix wzorów, towar wysyłany losowo. Cena dotyczy 1 zestawu.

54,90 zł
49,41 zł
Powiadomienie

Rabat 10,0%
oszczędzasz 5,49 zł

64
Transformers. Figurki Botbots, niespodzianki - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Transformers. Figurki Botbots, niespodzianki
Hasbro
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.05.08

Gdy odłamek Energonu rozbił się wewnątrz supermarketu, przedmioty codziennie użytku nabrały życia! Tak powstały Botboty. Zaskocz niczego niespodziewających się znajomych, zmieniając przedmioty codziennego użytku w przeurocze BotBoty. Poznaj zwariowany świat BotBotów, odkrywając coraz to nowsze serie, wśród nich: Cukrowe Spięcie, Toaletowe Jednostki czy Plecakowa Brygada. W każdym 8-Paku znajdziecie tematycznie dobrane kolekcje (takie jak Osiłkowy Skład, Gang Tłuszczaków, Zepsutniaki czy Stylowi Słagerzy) oraz 1 BotBota niespodziankę. Uwaga. To opakowanie niespodzianka. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi!

83,90 zł
75,51 zł
Powiadomienie

Rabat 10,0%
oszczędzasz 8,39 zł

65
9 PLP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
9 PLP. Winyl
Fate Mercyful, Mystic Production
Dostępny
12 szt.

1.Last Rites 2.Church Of Saint Anne 3.Sold My Soul 4.House On The Hill 5.Burn In Hell 6.The Grave 7.Insane 8.Kiss The Demon 9.Buried Alive 10.9

110,90 zł
102,03 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 8,87 zł

66
Dead Again PLP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Dead Again PLP. Winyl
Fate Mercyful, Mystic Production
Dostępny
13 szt.

134,90 zł
124,11 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 10,79 zł

67
Into The Unknown PLP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Into The Unknown PLP. Winyl
Fate Mercyful, Mystic Production
Dostępny
9 szt.

1. Lucifer 2. The Uninvited Guest 3. The Ghost Of Change 4. Listen To The Bell 5. Fifteen Men (And A Bottle Of Rum) 6. Into The Unknown 7. Under The Spell 8. Deadtime 9. Holy Water 10. Kutulu (The Mad Arab Part Two)

97,90 zł
90,07 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 7,83 zł

68
Sic Transit Gloria Mundi LP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Sic Transit Gloria Mundi LP. Winyl
Ulver, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.12.30

1.Echo Chamber (Room of Tears) 2.Bring out Your Dead 3.The Power of Love

134,90 zł
124,11 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 10,79 zł

69
Thirsty LP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Thirsty LP. Winyl
Thompson, Daily, Mystic Production
Dostępny
5 szt.

1.Please You 2.Awake 3.Brown Mountain Lights 4.Nowhere 5.Stone Rose 6.Roots 7.Snakes 8.River Haze 9.Gone Child 10.Spit Out

104,90 zł
96,51 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 8,39 zł

70
La Vie Electronique 5, 3 CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
La Vie Electronique 5, 3 CD
Klaus Schulze, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.09.27

CD 1: 1. Che mai sarà? 2. Al tempio! 3. Numi d'Averno 4. E che farò! 5. Perché? Perché? 6. Che avverrà! 7. Idee funeste di duol 8. Stupisco 9. T'acceta e parti CD 2: 1. Zooblast 2. Conquest of Paradise (Long Version) 3. Grosse Gaukler Gottes 4. Angry Young Moog, Pt. 1 5. Kosmisches Gleiteisen, Pt. 1 6. Operatic March 7. Kosmisches Gleiteisen, Pt. 2 8. Angry Young Moog, Pt. 2 9. Dreieinhalb Stunden 10. The Schulzendorf Groove (1st Version) 11. The Schulzendorf Groove (Tribute Version) 12. Man At Work CD 3: 1. The Power of Myth 2. The Idea of North 3. Die Welt als Schaukel 4. Tradition und Vision 5. You Don't Have to Win 6. My Constant Spirit 7. No Ladies Did I See 8. Musing On My Love

59,90 zł
55,11 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,79 zł

71
Korespondencja 1914-1922 - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Korespondencja 1914-1922
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.08.17

Jaques Riviere to jeden z pierwszych wielbicieli Marcela Prousta. Pragnąc jak najszybciej naprawić błąd komitetu lektury w słynnym wydawnictwie Gallimard, komitetu, który z powodu fatalnej pomyłki Andre Gide'a oddał w 1913 r. W stronę Swanna do publikacji wydawnictwu Grasset, wiedziony poczuciem geniuszu, wysyła do Prousta listy i zachęca do opublikowania fragmentów W cieniu zakwitających dziewcząt na łamach przeglądu „Nouvelle Revue Francaise”. Ich znajomość, przerwana wojną, zostaje nawiązana ponownie w 1919 r. Gillmard zostaje pełnoprawnym wydawcą dzieła Prousta, a sam Riviere kieruje przeglądam NRF. Ich listy, pisane często i z wielką żarliwością, dotarły do nas niemalże w całości, a stanowią jedną z najbardziej wyjątkowych korespondencji literackich XX wieku. Wymiana korespondencji trwała przez cztery ostatnie lata życia Prousta, gdy ten, już obłożnie chory, poprawia, zmienia i krok po kroku, w gorączkowym pośpiechu publikuje swoje opus magnum, nie zawsze przy tym ułatwiając zadanie Riviere'owi, swemu najwierniejszemu czytelnikowi i uważnemu redaktorowi, do którego, przez wzgląd na absolutne, niestrudzone poświęcenie, żywi ogromny szacunek i platoniczną miłość. W jednym z listów, po otrzymaniu Nagrody Goncourtów za W cieniu zakwitających dziewcząt, wyzna wzruszony: „Wielbię Pana tak, jak Pana kocham, czyli nieskończenie...”.

80,00 zł
57,60 zł
Powiadomienie

Rabat 28,0%
oszczędzasz 22,40 zł

72
Rocka Rolla LP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Rocka Rolla LP. Winyl
Priest Judas, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.10.25

Dysk: 1 1. One for the roads 2. Rocka rolla 3. Winter 4. Deep freeze 5. Winter retreat 6. Cheater 7. Never satisfied 8. Run of the mill 9. Dying to meet you 10. Caviar and Meths 11. Diamonds and rust

121,90 zł
112,15 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 9,75 zł

73
Dyatlov. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Dyatlov. CD
Jonestown, Mystic Production
Dostępny
5 szt.

1.Burn Victim [Explicit] 2.Blunt Force Nihilist 3.Novae 4.Abyss 5.Dyatlov 6.The Scorpion and the Frog 7.The People's Temple 8.Cut Throat Lane 9.History of a Drowning Boy [Explicit] 10.The Pass

58,90 zł
54,19 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,71 zł

74
Black Holes. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Black Holes. CD
Blue Stones, The, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.11.04

1.Airlock 2.The Drop 3.Black Holes (Solid Ground) 4.The Hard Part 5.Be My Fire 6.Lay 7.Rolling With the Punches 8.Little Brother 9.Midnight 10.Orbit 11.Magic

58,90 zł
54,19 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,71 zł

75
XI Domini De Chaos. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
XI Domini De Chaos. CD
Hate Legions, Mystic Production
Dostępny
10 szt.

1: Miseros daemonium 2: Princeps abyssum irent 3: Venemun dei 4: Primum est per septem reges infernum 5: Qui adorat lucis absentia 6: Mater divinationis 7: Dominus de orgiis 8: Magna mater tenebris 9: Praeses senatus daemoniorum 10: Ignis sacrificium 11: Ut adversaretur ei

49,90 zł
45,91 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 3,99 zł

76
Revolucion LP. CD  +  winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Revolucion LP. CD + winyl
Dead Daisies, The, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.07.12

1.Mexico 2.Evil 3.Looking for the One 4.Empty Heart 5.Make the Best of It 6.Something I Said 7.Get up, Get Ready 8.With You and I 9.Sleep 10.My Time 11.Midnight Moses 12.Devil out of Time 13.Critical 14.Leave the Truth Behind 15.Last Night

121,90 zł
112,15 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 9,75 zł

77
Risky Sets. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Risky Sets. CD
Westbam, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2020.09.14

Dysk: 1 1. Machine Gun Mantra (feat. Wiz Khalifa) 2. My Couch Is A Pornostar (feat. Kendrick Lamar) 3. Bulgarian Breaks 4. Way Up (feat. Drake) 5. Get Your Scissors Up (feat. Lil Wayne) 6. We're From Uptown 7. No Facebook 8. Long Hummer (feat. Busta Rhymes, Hardy Hard & Lady Waks) 9. 91 Kicks 10. Different Country (feat. Tyler The Creator) 11. Rain & Sun (feat. Finley Quaye) 12. Turn It up (feat. Eric D. Clark) 13. Like A Windmill (feat . Afrika Islam) Dysk: 2 1. Understanding Ain't Enough 2. Click Your Tongue 3. Porno Dub 4. Way Dub 5. Renewable Energy 6. Different Country & Western Dub 7. Butterflies In Your Eyes 8. Turn It Up Bonus Version 9. Nightshift

63,90 zł
58,79 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,11 zł

78
Shadowlands LP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Shadowlands LP. Winyl
Klaus Schulze, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.10.13

1. Shadowlights 2. In Between 3. Licht und Schatten Bonus CD from 2013 SE: 1. The Rhodes Violin 2. Tibetanian Loops

195,90 zł
180,23 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 15,67 zł

79
Kontinuum LP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Kontinuum LP. Winyl
Klaus Schulze, Mystic Production
Dostępny
5 szt.

1.Sequenzer (From 70 to 07) 2.Euro Caravan 3.Thor (Thunder)

195,90 zł
180,23 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 15,67 zł

80
Screaming Murder Death From Above Live in Aalborg. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Screaming Murder Death From Above Live in Aalborg. CD
Raven, Mystic Production
Dostępny
15 szt.

1.Destroy All Monsters (Live) 2.Hell Patrol (Live) 3.All for One (Live) 4.Hung Drawn & Quartered [Explicit] (Live) 5.Rock Until You Drop (Live) 6.A.A.N.S.M.M.G.N. (Live) 7.Tank Treads (The Blood Runs Red) [Explicit] (Live) 8.Faster Than the Speed of Light (Live) 9.On and On (Live) 10.Break the Chain (Live) 11.Crash Bang Wallop (Live)

58,90 zł
54,19 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 4,71 zł

81
Moonlake LP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Moonlake LP. Winyl
Klaus Schulze, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.12.02

195,90 zł
180,23 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 15,67 zł

82
The Ballads III LP. CD  +  winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
The Ballads III LP. CD + winyl
Axel Rudi Pell, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.10.29

1.Don't Say Goodbye 2.Forever Angel (Acoustic) 3.The Temple of the King 4.Heartbreaker 5.The Line 6.Sea of Evil 7.The Curse of the Chains 8.All the Rest of My Life 9.Forever Angel 10.The Temple of the Holy 11.Under the Gun

128,90 zł
118,59 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 10,31 zł

83
The Ballads LP. CD  +  winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
The Ballads LP. CD + winyl
Axel Rudi Pell, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.12.14

1.You Want Love 2.Forever Young 3.Dreams of Passion 4.Your Life (Not Close Enough to Paradise) 5.Tearin' out My Heart 6.When a Blind Man Cries 7.Broken Heart (Demo Version) 8.Open Doors Pt.2: The Journey 9.Falling Tears 10.Broken Heart (Guitar Version)

128,90 zł
118,59 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 10,31 zł

84
Stairway To Fairyland LP. CD  +  winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Stairway To Fairyland LP. CD + winyl
Call Freedom, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.02.21

1. Over The Rainbow 2. Tears Falling 3. Fairyland 4. Shine On 5. We Are One 6. Hymn To The Brave 7. Tears Of Taragon 8. Graceland 9. Holy Knight 10. Another Day

121,90 zł
112,15 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 9,75 zł

85
When The World Becomes Undone LP. Winyl - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
When The World Becomes Undone LP. Winyl
A Pale Horse Named Death, Mystic Production
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2021.09.27

Dysk: 1 1. As It Begins 2. When The World Becomes Undone 3. Love The Ones You Hate 4. Fell In My Hole 5. Succumbing To The Event Horizon 6. Vultures 7. End Of Days Dysk: 2 1. The Woods 2. We All Break Down 3. Lay With The Wicked 4. Splinters 5. Dreams Of The End 6. Closure

128,90 zł
118,59 zł
Powiadomienie

Rabat 8,0%
oszczędzasz 10,31 zł

86
When The World Becomes Undone. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
When The World Becomes Undone. CD
A Pale Horse Named Death, Mystic Production
Dostępny
7 szt.

1. As It Begins 2. When The World Becomes Undone 3. Love The Ones You Hate 4. Fell In My Hole 5. Succumbing To The Event Horizon 6. Vultures 7. End Of Days 8. The Woods 9. We All Break Down 10. Lay With The Wicked 11. Splinters 12. Dreams Of The End 13. Closure

49,90 zł
45,91 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 3,99 zł

87
Live At The Symphony Hall. CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Live At The Symphony Hall. CD
Magnum, Mystic Production
Dostępny
11 szt.

Dysk: 1 1. When We Were Younger 2. Sacred Blood 'Divine' Lies 3. Lost On The Road To Eternity 4. Crazy Old Mothers 5. Without Love 6. Your Dreams Won't Die 7. Peaches And Cream 8. How Far Jerusalem Dysk: 2 1. Les Morts Dansant 2. Show Me Your Hands 3. All England's Eyes 4. Vigilante 5. Don't Wake the Lion (Too Old To Die Young) 6. The Spirit 7. When The World Comes Down

63,90 zł
58,79 zł

Rabat 8,0%
oszczędzasz 5,11 zł

88
Ołówek automatyczny 0.5 mm, mix kolorów - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Ołówek automatyczny 0.5 mm, mix kolorów
Hasta
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2023.02.02

Ołówek automatyczny o grubości linii pisania 0.5 mm. Towar wysyłany losowo.

6,99 zł
Powiadomienie
89
Czyste Szumienie, CD - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Czyste Szumienie, CD
Pięć Dwa, MyMusic
Niedostępny
Brak
ostatnio dostępny: 2022.09.21

Znany z eksperymentów i eklektyzmu duet powraca po 4 latach przerwy z nowym rapowym albumem. W stylistyce polskiego hip-hopu, który wychował całe pokolenia młodych ludzi, można nadal, wciąż na nowo i bez końca, odnajdywać świeżość. – Hans Życiowa i twórcza dojrzałość, chwile powagi przełamuje poczucie humoru, bezpretensjonalność i właściwy dystans do siebie i świata. – Deep Pośród zmieniających się trendów, Hans i Deep czują się doskonale idąc własną wydeptaną ścieżką, świadomie i konsekwentnie, nie uciekają od współczesnych brzmień i jednocześnie czerpią całymi garściami ze źródeł tej muzyki. Lista utworów: 1. Jedenastak 2. Tadek Paliwoda 3. To Mój Mikrofon (skit) 4. To 52 Dwa 5. Dłoń 6. I-siup 7. 5252fm (skit) 8. Showtime 9. Kilku Dzieciaków 10. Szampan 11. Puste Kalorie 12. Promocja (skit) 13. Niedas!enieda 14. Diabeł zwiał z uwięzi 15. U87 (skit) 16. Dewiantyk 17. Ostatni Taki Dzień 18. A Gdy Nad Gniewem Zachodzi Słońce 19. Czyste szumienie

46,90 zł
44,56 zł
Powiadomienie

Rabat 5,0%
oszczędzasz 2,34 zł

90
Sai Baba mówi o związkach - zdjęcie
Schowek
Księgarnia - Przybliżenie
Sai Baba mówi o związkach
Dostępny
20 szt.

"W dzisiejszych czasach wielu, bardzo wielu ludzi poszukuje prawdy. Jednakże ze względu na własną karmę oraz na skutek negatywnych wpływów rzadko są w stanie iść prostą drogą, do szczęścia. Nie są zdolni do uczenia się poprzez słowa, lecz muszą doświadczyć tego, że znajdują się na fałszywej drodze. Książka ta zawiera prawdę, która potrafi cię uszczęśliwić, gdyż sięga podstaw twojej jaźni. Prawda ta ukaże ci, jak możesz stworzyć ścisły związek między sobą, swoim partnerem i Bogiem. Tylko przez połączenie tych trzech, osiągniesz to, czego stale szukasz - prawdziwe, nieprzemijające szczęście." - Sathya Sai Baba

35,00 zł
28,00 zł

Rabat 20,0%
oszczędzasz 7,00 zł

Wróć do góry